Технически дейности


Фирма ХИДРОГЕОКРАФТ ЕООД извършва редица технически дейности в областта на хидрогеологията и инженерната геология:

Сондажни дейности
 • Проучвателно ядково сондиране;
 • Сондиране и изграждане на вододобивни съоръжения (сондажни кладенци);
 • Сондажни дейности за укрепване на строителни изкопи и откоси: пилотно и анкерно сондиране;
 • Сондажни дейности за усвояване на геотермална енергия и термопомпена климатизация на сгради;
 • Сондиране с голям диаметър за изграждане на шахтови вододобивни кладенци и колекторни канализационни шахти.

 

Обследване и рехабилитация на съществуващи вододобивни съоражения
 • Обследване на кладенци чрез спускаема и потопяема камера;
 • Прочистване на кладенци от натрупани утайки чрез ерлифтно компресорно водочерпене;
 • Прочистване на филтрите на кладенци чрез механични въздействия (свабинг, джетинг) и химически обработки;
 • Обеззаразяване и дезинфекция на кладенци – при замърсявания или с профилактични цели;
 • Вземане на водни проби за химичен, биологичен или радиологичен анализ; In situ – анализи на качествата на водите;
 • Всякакви видове опитни водочерпения или водонагнетявания (известни като опитно-филтрационни изследвания) за определяне на хидрогеоложките показатели на водоносните пластове и хидравличните параметри на вододобивните съоръжения. Често тези дейности са необходими във връзка с изискванията на държавните органи, контролиращи ползването на подземните води (като Басейновите дирекции за управление на водите) или за избор на подходящо помпено оборудване на новоизградени кладенци.

 

Изграждане на помпени и пречиствателни системи и инсталации
 • Доставка и монтаж на всякакви видове помпено оборудване и арматура;
 • Системи за автоматизация;
 • Системи за измерване и контрол;
 • Системи за пречистване на водата;
 • Канализационни пречиствателни станции.

ХИДРОГЕОКРАФТ

Част от дейностите в снимки.