Дейности в областта на инженерната геология


Инженерната геология е приложна геоложка дисциплина, изучаваща процесите и явленията в най-горните слоеве на земната кора, във връзка със строителната дейност на човека. Познаването на геоложките условия е важна предпоставка за качествено строителство. При изграждането на инженерни съоръжения опасността идва не толкова от неблагоприятните геоложки условия, колкото от факта, че те не са изучени добре в процеса на проектиране, строителство и експлоатация.
Инженерногеоложките дейности са съсредоточени върху оценка на геоложката обстановка, още преди етапа на проектиране на съоръженията. Чрез тези дейности се оценяват опасностите от геоложки характер и се дават препоръки за тяхното ограничаване или отстраняване. По този начин срокът и стойността на строителството намаляват, при повишаване на сигурността на сградите и съоръженията.

Предлагаме следните услуги:

◊ Компленсни инженерногеоложки и геотехнически проучвания, проектиране и надзорна дейност за нуждите на строителството (гражданско, промишлено, пътно-транспортно и хидротехническо);

◊ Полева оценка на геоложките рискове и инженерногеоложко картиране;

◊ Геотехническа характеристика на геоложката среда и инженерногеоложките пластове;

◊ Геофизични изследвания: наземни и каротажна (сондажна) геофизика чрез електрични (вертикално електрично сондиране-ВЕС, електропрофилиране, георадарни изследвания) и сеизмични методи на проучване;

◊ Проучвателно инженерногеоложко сондиране, планиране, управление и надзор на сондажни дейности за геотехнически цели;

◊ Други полеви методи на проучване: пенетрационни изпитания, щампови натоварвания, полеви срязвания, опробвания и др.;

◊ Лабораторни инженерногеоложки изследвания за определяне на физикомеханичните параметри на скали и строителни почви.

ХИДРОГЕОКРАФТ

Част от дейностите в снимки.