Дейности в областта на Хидрогеологията


Водата е един от основните природни ресурси и извор на живота. И както всяко нещо в живота, водата има своя цена. Все по-висока цена…

Хидрогеологията е науката за подземните води. Става въпрос за водните резервоари, акумулирани в подземни геоложки пластове или други вместващи структури.

Ползването на наличните подземни води за стопански нужди, може да е една рационална и икономически изгодна алтернатива, разбира се, когато има подходящите геоложки предпоставки за това. Едва ли някой би бил изненадан от факта, че себестойността на добиваната подземна вода (при това при спазване на всички административни изисквания и нормативни регламенти) е значително по-ниска, в сравнение с цената за доставка от водоснабдяващите монополни дружества, които функционират само в урбанизираните територии.

ХИДРОГЕОКРАФТ ЕООД се гордее със своята концепция за устойчиво развитие при използването на подземни води, като основен природен ресурс. Дефиницията й е да задоволява човешките нужди от вода, при запазване на естествения баланс в околната среда така, че тези потребности да могат да бъдат задоволявани, както в текущия момент, така и в далечното бъдеще. Устойчивото развитие обединява двата основни стремежа на обществото: а) постигане на икономическо развитие, осигуряващо нарастващ жизнен стандарт. б) опазване и подобряване на околната среда и за в бъдеще.

Предлагаме следните услуги:

◊ Търсене и  проучване  на пресни, студени подземни води за целите на водоснабдяването;

◊ Геофизични изследвания за търсене и проучване на подземни води;

◊ Търсене и проучване на термални води, като носител на геотермална енергия;

◊ Проучване на подземни води, като неблагоприятен фактор при строителство на сгради и съоръжения и проявления на геодинамични процеси и явления;

◊ Мониторинг на подземни води, във връзка с геоекологични проекти;

◊ Математическо моделиране (моделни анализи и проектиране) на комплексни хидрогеоложки задачи;

◊ Изготвяне на проектна документация за легализация на стари и изграждане на нови вододобивни съоръжения (кладенци, изворни каптажи, дренажи и пр.).

ХИДРОГЕОКРАФТ

Част от дейностите в снимки.